Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Základné údaje

Základné údaje

Mesto Leopoldov je možné charakterizovať ako priemyselné mestečko s dostatočnou infraštruktúrou a perspektívou ďalšieho intenzívneho rozvoja vzhľadom na jeho situovanie v rámci rozvojových programov kraja, cestnej, železničnej a pripravovanej lodnej dopravy, s dostupnosťou na hranice s Rakúskom, Českom a Maďarskom. Charakter mestečka umožňuje pomerne pokojné bývanie vidieckeho charakteru s časovo a vzdialenosťou dostupnými výhodami mestského života a možnosťou rekreácie a rozvíjajúcich sa pracovných príležitostí v nových investičných celkoch.
Územie Leopoldova spadá do rozsiahlej Podunajskej nížiny. Morfologicky na rovinu s minimálnym prevýšením na aluviálnej nive, ktorá je typická pre Považie. Lokalizácia mesta na pravom brehu v smere toku s početnými meandrami a bývalými ramenami, teraz regulovaným tokom v derivačnom kanále, tvorí aj v Leopoldove typický charakter sídla v povodí rieky Váh s relatívne malou nadmorskou výškou. Hydrogeologické pomery katastra dlhodobé i krátkodobé sú závislé na geologickej stavbe a hydrologických pomeroch na rieke Váh. Územie Leopoldova sa v minulosti rozprestieralo v tesnej blízkosti pevnosti. Postupne sa rozširovalo nielen z dôvodov potreby zabezpečovania remeselníckych prác a chodu, ale aj z hľadiska využitia prírodných daností lokalít a jej zemepisnej polohy predovšetkým na hlavných dopravných ťahoch.


 

Informácie o kompetenciách

Mesto Leopoldov je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov s trvalým pobytom a subjekty sídliace alebo vykonávajúce svoju činnosť na území mesta. Mesto je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastnými i zverenými finančnými zdrojmi. Ukladať mestu povinnosti alebo zasahovať do jeho oprávnení možno len na základe zákona. Právnymi normami mesta sú Všeobecne záväzné nariadenia, ktoré upravujú pôsobnosť mesta, práva a povinnosti občanov. Mesto vykonáva kompetencie samostatne podľa Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Mesto Leopoldov spravuje

mestský úrad,
mestskú knižnicu,
mestský dobrovoľný hasičský zbor,
mestský cintorín a dom smútku.

Mesto Leopoldov je zriaďovateľom  Základnej školy a Materskej školy.


 

Leopoldov v číslach

 

 • poloha mesta od Bratislavy : SV, 64 km
 • nadmorská výška: 139 - 145 m n. m.
 • priemerná ročná teplota: 9 - 10°C
 • priem. letná teplota: 18 - 20 °C
 • priem. zimná teplota: -2 až 4 °C
 • počet letných dní: 66
 • ročné zrážky v mm: 650 - 700
 • počet zrážkových dní
 • rozloha: 565,24 ha
 • zastavané územie: 193,91 ha
 • orná pôda: 267,13 ha
 • trvalé trávnaté porasty: 17,71 ha
 • vodné plochy: 12,22 ha
 • záhrady: 44,71 ha
 • ostatné plochy: 29,56 ha
 • dĺžka miestnych komunikácii
 • dĺžka miestnych chodníkov

 

Geografické údaje

GEOGRAFICKÉ ÚDAJE

Mesto leží na aluviálnej nive dolného Považia na naplaveninách starého riečišťa Váhu. Od východu hraničí s Hlohovcom, od severu a západu s Červeníkom a od juhu so Šulekovom. Nachádza sa pri diaľnici Bratislava – Horná Streda a na výhodnú polohu poukazuje blízkosť historického mesta Trnava a kúpeľného mesta Piešťany. Lokalizácia obce na pravom brehu v smere toku s početnými meandrami a bývalými ramenami, teraz už regulovaným tokom v derivačnom kanáli, tvorí aj v Leopoldove typický charakter sídla v povodí rieky Váh s relatívne malou nadmorskou výškou. Územie Leopoldova sa v minulosti rozprestieralo v tesnej blízkosti pevnosti. Postupne sa však rozširovalo nielen vďaka potrebe zabezpečenia remeselníckych prác a ich chodu, ale aj z hľadiska využitia prírodných podmienok lokalít a zemepisnej polohy, predovšetkým na hlavných dopravných ťahoch. Spojenie Leopoldova s bezprostredným i vedľajším okolím je výhodné. Toto poskytlo využitie možností rozvíjajúcej sa železničnej dopravy, veď Leopoldov je významným železničným uzlom. Cez mesto prechádza aj komunikácia II. Triedy smer Piešťany-Hlohovec-Nitra, na ktorú sa napájajú ďalšie smery cestnej dopravy, či už je to trasa Trnava alebo smerom na Sereď.

ZEMEPISNÉ A TOPOGRAFICKÉ POMERY 
Sídelný útvar mestského typu Leopoldov leží v centrálnej časti okresu Hlohovec, na severozápad od okresného mesta. Vzdialenosť od Hlohovca je 3 km, od Trnavy 17 a od Piešťan 16 km. Je významnou železničnou križovatkou, ktorou prechádzajú trasy Bratislava - Žilina, Leopoldov - Galanta a Leopoldov - Kozárovce. Západne od mesta prechádza diaľnica D 61 a na severe mesto lemuje cesta 1. triedy I/51 Trnava - Piešťany. Okrem okresného mesta Hlohovec, ktoré leží na juhovýchod od Leopoldova, sídlo susedí zo severozápadu s obcou Červeník. Kataster sídla má rozlohu 565 ha a nachádza sa v nadmorskej výške 139 - 145 m. Leží v širokej nive medzi Váhom a Dudváhom.

GEOLÓGIA A GEOMORFOLÓGIA 
Sídlo leží v južnej časti považského výbežku Podunajskej nížiny na širokej nive medzi Váhom a Dudváhom. Z geomorfologického hľadiska patrí územie do oblasti Podunajská nížina, celku Podunajská pahorkatina, podcelku Dolnovážska niva. Prírodné krajinné typy sú tvorené mladými agradačnými valmi a nivami s nivnými a lužnými pôdami a mäkkým lužným lesom v intramontánnej nížinnej krajine mierneho pásma. Odlesnený chotár s množstvom mŕtvych ramien tvoria mladé treťohorné usadeniny pokryté riečnymi uloženinami. Podľa typov súčasnej krajiny patrí sídlo k typu poľnohospodárskej krajiny so sústredenými vidieckymi sídlami v rovinnej krajine ako krajina oráčinová. Kvartér je tvorený fluviálnymi- nivnými sedimentmi v nížinách. Hrúbka kvartérnych sedimentov dosahuje do 10 m.

KLIMATICKÉ POMERY 
Územie patrí do teplej klimatickej oblasti, teplej mierne suchej podoblasti s miernou zimou a dlhším slnečným svitom. Základným podnebným typom je nížinná klíma prevažne teplá s priemernou ročnou teplotou 9-10 stupňov, v júli 18-20 stupňov a v januári 2-4ostupňov. Počet letných dní, t.j. dní s maximálnou teplotou vzduchu 25stupňov a vyššou sa pohybuje v priemere od 60 do 70 za rok. Priemerný ročný úhrn zrážok 650 -700 mm, vo vegetačnom období je 350 mm. Prevládajúci smer vetrov SZ-JV.

PÔDNE POMERY 
Základnými pôdnymi typmi predmetného územia sú čiernice (lužné pôdy) karbonátové na karbonátových nivných sedimentoch a pozdĺž toku Váhu nivné pôdy karbonátové. Pôdy podľa zrnitosti sa tu vyskytujú piesočnato-hlinité, hlinité, až ílovito-hlinité. Pôdy podľa bonity sú veľmi produkčné.

CHARAKTERISTIKA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA 
1. Fytogeografické členenie
Riešené územie z hľadiska fytogeografického členenia patrí do oblasti Panónskej flóry, podoblasti eupanónskej xerotermnej flóry časti Podunajská nížina.
2. Potenciálna prirodzená vegetácia
Prirodzenú vegetáciu tvoria jaseňovo-brestovo-dubové a jelšové lužné lesy a v povodí Váhu vŕbovo-topoľové lužné lesy. Človek však lesné spoločenstvá takmer odstránil, plochy sú využívané na poľnohospodárske účely. Väčšinu územia tvorí kultúrna step. Pôvodné lesné spoločenstvá boli prevažne umelo nahradené monokultúrami topoľa šľachteného a výsadbou nepôvodných druhov, orecha čierneho, agáta bieleho atď.


 

Demografické údaje

OBYVATEĽSTVO
V meste Leopoldov žije (k 31. 11. 2011) 4 164 obyvateľov, z toho 2106 žien a 2058 mužov. Približne 23% obyvateľov je v predproduktívnom veku, 63% v produktívnom a 14% v poproduktívnom.


 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 je akcia mimoriadneho významu. Vykoná sa na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Toto najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne opäť po desiatich rokoch nielen nové údaje o počte obyvateľov žijúcich na území Slovenskej republiky, ale aj o ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre. Pre Štatistický úrad Slovenskej republiky budú rovnako zaujímavé údaje a informácie o úrovni bývania a štruktúre domového a bytového fondu. Pri sčítaní záleží na spolupráci s každým obyvateľom; ambíciou preto je, aby príležitosť sčítať sa využili naozaj všetci obyvatelia bez rozdielu.

Sčítanie patrí medzi najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovania, ktoré sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta realizujú v desaťročných intervaloch. V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov po prvý raz uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz pri využití rovnakých, respektíve porovnateľných definícií zisťovaných údajov. Z tohto dôvodu budú výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v Slovenskej republike aj medzinárodne porovnateľné.

Sčítanie je pre každého obyvateľa Slovenskej republiky príležitosťou, právom prispieť k tvorbe uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii i životných podmienkach obyvateľstva Slovenskej republiky. Tento obraz je potrebné poznať o. i. preto, aby bolo možné prognózovať ďalší vývoj spoločnosti.

Na druhej strane v sčítacích tlačivách neexistujú žiadne povinné a nepovinné otázky, ako sa to niekedy mylne vysvetľuje. Sú len tzv. povinné a odvodené témy, ktoré sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov museli alebo mohli zapracovať do sčítacích tlačív z dôvodu už spomínanej medzinárodnej porovnateľnosti zisťovaných štatistických údajov. Odpovedať na všetky otázky v sčítacích tlačivách (A. Údaje o obyvateľovi, B. Údaje o byte, C. Údaje o dome) je teda pre občanov Slovenskej republiky povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov. "Každý, kto je povinný poskytnúť údaje ..., ich poskytne úplne, správne, pravdivo a včas..."

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je celoštátne štatistické zisťovanie, ktoré sa v Slovenskej republike vykonáva pravidelne raz za 10 rokov. Je zdrojom informácií o obyvateľstve, jeho sociálnych a ekonomických charakteristikách, ako aj o domovom a bytovom fonde. Údaje, ktoré poskytne sčítanie, nie je v súčasnosti možné získať z iných zdrojov. Týka sa to napríklad údajov o vzdelaní, ekonomickej aktivite, dochádzke za prácou a do školy či o úrovni bývania. Pri sčítaní platí: Opíš prítomnosť, ovplyvníš budúcnosť.

Zapojiť sa do sčítania znamená zvýšiť reprezentatívnosť jedinečných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre rozhodovacie procesy na všetkých úrovniach spoločnosti a pri prognózovaní jej vývoja.

V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov po prvý raz uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz pri využití rovnakých, respektíve porovnateľných definícií zisťovaných údajov. Toto sčítanie bude zároveň súčasťou celosvetového programu, ktorý koordinuje Organizácia spojených národov.

Zapojiť sa do sčítania znamená prispieť k vytvoreniu porovnateľných údajov o obyvateľoch Európskej únie, ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre, o úrovni ich bývania a štruktúre domového a bytového fondu. Tieto údaje sú potrebné na koordináciu činnosti jednotlivých štátov únie pri tvorbe sociálnych a ekonomických politík, na prijímanie opatrení na riešenie spoločných otázok a problémov.

Sčítanie je také staré ako vyspelé civilizácie. Z historických správ sa dozvedáme o sčítaní obyvateľov spred mnohých tisícročí v starovekom Babylone, Egypte, Číne, Palestíne, Grécku či Ríme. V Európe sa objavujú prvé sčítania obyvateľov približne v polovici 18. storočia. Na území dnešného Slovenska sa pokladá za začiatok organizovaného štatistického zisťovania rok 1715, kedy bol v Uhorsku vykonaný celokrajinský súpis obyvateľstva. Prvé sčítanie obyvateľstva v Uhorsku sa uskutočnilo za vlády Jozefa II. v rokoch 1778 - 1785. Historické správy o sčítaniach, listiny a záznamy tohto druhu nám pomáhajú lepšie pochopiť hospodársku a sociálnu situáciu predchádzajúcich generácií.

Zapojiť sa do sčítania znamená zanechať generáciám, ktoré prídu po nás, správu o tom, ako sme žili my, ich predkovia.
 

Zdroj: http://portal.statistics.sk

Viac informácií o sčítaní sa dozviete na stránke Śtatistického úradu SR:

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=24273

Aktuálne výsledky na: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=24280


 

Počasie

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Vyhľadajte si svoje pozemky.

2. novembra 2017 vyšlo piate tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

4. septembra 2017 vyšlo štvrté tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

6. júla 2017 vyšlo tretie tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

2. mája 2017 vyšlo druhé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

27. februára 2017 vyšlo prvé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

21. decembra 2016 vyšlo šieste číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

Využite novú funkciu webovej stránky mesta Leopoldov!

webygroup

Úvodná stránka