Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Základná škola

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LEOPOLDOV
Dejiny školstva v Leopoldove môžeme azda začať rokom 1723, odkedy pochádzajú prvé zmienky o škole. Bola otvorená pre vojakov a občanov v leopoldovskej pevnosti a vyučovacím jazykom bola nemčina. V škole vyučovali jezuiti a navštevovali ju deti zámožných rodičov z okolia mesta. V obci Mestečko(jedno z prvých mien Leopoldova) bola otvorená v roku 1780 ľudová škola s jednou učebňou a jedným učiteľom. Od roku 1882 bol učiteľom Ignác Martinčák, ktorý tu pôsobil až do dôchodkového veku v roku 1926. Jeho zásluhou bola založená ovocná škôlka. Jeho nástupcami boli Rudolf Piovarči, Margita Brunnová, Ida Kúnošová. Pred 1. svetovou vojnou bola v Mestečku aj materská škola. O deti sa starala Margita Martinčáková, dcéra učiteľa Martinčáka. Počet obyvateľov začal vzrastať, v roku 1918 malo Mestečko 2318 obyvateľov, v roku 1930 už 2675. Ľudová škola sa z tohto dôvodu rozšírila na päť tried. Občania však stále cítili potrebu lepšieho vzdelania pre svoje deti, preto sa vedenie obce snažilo, aby bola zriadená aj meštianska škola. V školskom roku 1932-1933 boli referátom Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave povolené dve pobočky Štátnej meštianskej školy v Hlohovci ako expozitúra v Mestečku. Vyučovanie slávnostne začalo 3. januára 1933 a škola mala 116 žiakov. Žiaci pochádzali nielen z Mestečka, ale aj z okolitých obcí. 5. augusta 1933 bola škola rozšírená o ďalšie dve triedy a bola osamostatnená ako Štátna meštianska škola v Mestečku. Mala päť tried, štyri boli vo vlastnej budove a jedna v pevnosti. Založením a vedením školy bol poverený Karol Mesík. Ďalšími učiteľmi boli Ružena Mesíková, Irena Brdíčková, Oldrich Smutný.
V roku 1934 bola škola opôť rozšírená o III. triedu dievčenskú umiestnenú v dome Jozefa Bittnera v Mestečku. Výnosom Ministerstva školstva a národnej osvety z 3. apríla 1936 bola utvorená obvodová škola z nasledujúcich obcí: Mestečko(Leopoldov), Verešvár(Červeník), Madunice, Bereksek(Šulekovo). Do nového školského roku 1937-1938 vstúpila škola s názvom „Štátna meštianska škola s československým vyučovacím jazykom v Mestečku“. 12. mája 1946 bola otvorená nová budova Štátnej obvodovej meštianskej školy. V budove „starej školy“ zostala ľudová škola. V školskom roku 1953-54 nastali organizačné zmeny. Z bývalej národnej a strednej školy bola utvorená osemročná stredná škola, ktorá mala 17 tried so šestotridsiatimi piatimi žiakmi.
Vytvorením ZDŠ v Maduniciach v školskom roku 1963-64 zostali v leopoldovskej škole už len Leopoldovčania. V tomto školskom roku bola zriadená aj školská družina s dvoma oddeleniami. V roku 1967 sa v areáli školy začala budovať jedáleň s kuchyňou pre 320 žiakov. Dôležitou zmenou bola neskoršia výstavba tried pre 1.-4. ročník a moderné priestory pre polytechnické vyučovanie. Boli zrušené nevyhovujúce priestory „starej školy“. 31. 8. 1984 bola slávnostne otvorená celá nová prístavba školy. Pristavilo sa desať učební. V školskom roku 1993-94 bolo na škole 17 tried s počtom žiakov 432. Družina mala tri oddelenia a navštevovalo ju 65 žiakov. Škola sa od tohto obdobia ešte viac zmodernizovala.

SÚČASNOSŤ V ZŠ LEOPOLDOV
Súčasná ZŠ Leopoldov sídli na Námestí sv. Ignáca 31 a je tretia najväčšia škola v okrese Hlohovec. Je to štátna škola a jej zriaďovateľom je Mesto Leopoldov. Škola poskytuje základné všeobecné vzdelanie pre žiakov od 6 do 15 rokov. V šk. roku 2009/2010 ju navštevuje 334 žiakov.
V budove školy sa nachádza 18 učební, herňa, 3 počítačové učebne, fyzikálno – chemické laboratórium, jazykové laboratórium, spoločenská miestnosť, žiacka knižnica, dielňa, žiacka kuchynka, veľká a malá telocvičňa a kabinety. V areáli školy sa nachádza doskočisko, pieskovisko, asfaltové ihrisko i malé dopravné ihrisko a školu obklopuje park s lavičkami. Škola má deväť ročníkov, ktoré sa delia na prvý a druhý stupeň. Už od III. triedy sa žiaci učia anglický a nemecký jazyk. Súčasťou školy je i školský klub detí, ktorý navštevuje 64 detí a jeho prevádzka je rozdelená na rannú a poobedňajšiu činnosť. V Základnej umeleckej škole Hlohovec, pobočka Leopoldov sa deti učia hudobnú náuku, hru na klavír, zobcovú flautu, keyboard, akordeón a gitaru.
Aktivity školy: školský časopis Ťahák, dopisovanie do mestského časopisu, rozhlasové vysielanie, imatrikulácia prvákov za účasti rodičov, vianočná akadémia, vianočné trhy (predaj žiackych prác pod vedením vyučujúcich), programy pri rôznych príležitostiach pre Jednotu dôchodcov, ČK, Zväz invalidov v Leopoldove, stavanie mája, školský parlament, výstavy (Kvety a plody jesene, Domčeky, Deň Zeme, Svetový deň vody, Deň eura na ZŠ, Dreviny v našej obci, Moja detská izba, ...), Deň otvorených dverí, čistenie mesta v spolupráci s MsÚ, výchovné koncerty, besedy (so spisovateľmi, so železničnou políciou, s psychologičkou, s ochranárom ŽP...), praktické vyučovanie dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, exkurzie, výlety, súťaže, zber, projektové vyučovanie, školská olympiáda...
Škola sa zúčastňuje na rôznych projektoch. Vďaka grantom sa škole podarilo obnoviť telocvičňu, vymaľovať ju, opraviť drevené obloženie, nakúpiť náradie a pomôcky do kabinetu telesnej výchovy. Obnovená bola aj spoločenská miestnosť, laboratórium, jazyková učebňa, internetová miestnosť aj knižnica. Škola sa zatiaľ zapojila do týchto projektov: INFOVEK, Zdravá škola, Otvorená škola, Regionálna škola.
Zaujímavosťou i spestrením vyučovania pre žiakov sú aj tzv. projektové dni, ktoré nahrádzajú klasické vyučovanie. Jednotlivé ročníky sú vyučované netradične. Učitelia sa obyčajne jednej téme venujú na všetkých hodinách, deti sa učia v skupinách, častokrát sa dokonca nerešpektuje ani zvonenie. Hodina je upravená podľa potrieb a nápadov detí. Vyučujúci spolupracujú, jednej téme je venovaný celý deň. Je to síce veľmi náročné na prípravu, ale obľúbené medzi deťmi.
Škola spolupracuje aj s rodičmi. Radu rodičov tvoria volení zástupcovia z každej triedy, ktorí spolupracujú pri triednych schôdzkach rodičov i pri organizovaní mimotriednych aktivít, napr. privítanie prvákov na začiatku šk. roka, karneval, zberové podujatia, rodičovský ples, sponzorská pomoc... Ročný členský príspevok na žiaka je 10 € (301,26- Sk). Platí zásada, že príspevok hradia iba 2 deti z rodiny. Z príspevku sa uhrádzajú: vecné odmeny žiakov pri súťažiach, cestovné na súťaže, príspevok na plavecký výcvik (IV. ročník), príspevok na školu v prírode (III. ročník), príspevok na Lyžiarsky výcvikový kurz (VIII. ročník), príspevok na rozlúčkový večierok (IX. ročník), iné (MDD, karneval...).
Školské stravovanie je zabezpečené v jedálni ZŠ. Slúži pre žiakov školy, učiteľov, prevádzkových zamestnancov i bývalých zamestnancov školy, ale aj pre občanov mesta. Denne sa podáva priemerne 180 obedov a 70 desiat v príjemnom prostredí. Jedáleň sa zapojila aj do projektu Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania a v šk. roku 2008/2009 prešla na čipový systém evidencie stravníkov.
Viac informácií www.eskoly.sk

KONTAKT
Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, 920 41 Leopoldov
web: www.zsileopoldov.edu.sk
e-mail: zsleopoldov@gmail.com
tel.: riaditeľka: 033/733 08 92
ekonómka: 033/733 08 93
admin. prac.: 033/733 08 91
fax: 033/733 08 92
IČO: 356 02 643
DIČ: 20 212 79 667
číslo účtu: 1634509858/0200

 

TYP ADMINA: Viac informácií nájdete na www.zsleopoldov.edu.sk

 

 


 

Počasie

dnes je: 20.8.2019

meniny má: Anabela

podrobný kalendár

Vyhľadajte si svoje pozemky.

2. novembra 2017 vyšlo piate tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

4. septembra 2017 vyšlo štvrté tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

6. júla 2017 vyšlo tretie tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

2. mája 2017 vyšlo druhé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

27. februára 2017 vyšlo prvé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

21. decembra 2016 vyšlo šieste číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

Využite novú funkciu webovej stránky mesta Leopoldov!

webygroup

Úvodná stránka