Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok

R o k o v a c í p o r i a d o k
Mestského zastupiteľstva


Mestské zastupiteľstvo v Leopoldove na základe § 12 ods. 7 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov Organizačného poriadku mesta Leopoldov vydáva tento rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Leopoldove.

 

§ 1
Úvodné ustanovenia

(1) Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebehu rokovania mestského zastupiteľstva, jeho uznášania a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovania úloh mestskej samosprávy.

(2) Mestské zastupiteľstvo vo svojej rozhodovacej činnosti vychádza zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a z ostatných zákonov právne regulujúcich dôležité spoločenské vzťahy v územnej samospráve.

(3) O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o ďalších zásadách rokovania a svojich vnútorných veciach rozhoduje mestské zastupiteľstvo podľa zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, resp. podľa rozhodnutia na zasadnutí mestského zastupiteľstva tak, že dáva o nich hlasovať.

§ 2
Základné úlohy mestského zastupiteľstva

(1) Mestskému zastupiteľstvu patria funkcie spojené s výkonom vyhradenej pôsobnosti a právomoci podľa zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa Štatútu mesta a Organizačného poriadku mesta Leopoldov.

Mestské zastupiteľstvo prerokúva a rozhoduje aj o ďalších dôležitých otázkach mestského, resp. regionálneho významu, ktoré upravujú osobitné zákony, ak to vyžaduje právny záujem orgánov mestskej samosprávy, alebo občanov mesta Leopoldov.

(2) Mestské zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie aj o ďalších otázkach, ktoré nepatria do jeho vyhradenej pôsobnosti, bez ohľadu na rozdelenie pôsobnosti stanovené organizačným poriadkom, resp. inými vnútroorganizačnými normami mesta Leopoldov.

 


Časť I.
Zasadnutia mestského zastupiteľstva

§ 3
Prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva

(1) Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva po voľbách zvolá doterajší primátor v súčinnosti s mestskou radou, ak je zriadená, najneskôr do 30 dní odo dňa vykonania volieb. Ak primátor nezvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva podľa prvej vety, zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb.

(2) Ustanovujúce zasadnutie otvorí a vedie až do zloženia sľubu doterajší primátor. Ak primátor nie je prítomný alebo odmietne viesť zvolané zasadnutie mestského zastupiteľstva podľa odseku 1, vedie ho zástupca primátora; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom.

(3) Následne – po schválení programu informuje poverený člen volebnej komisie zasadnutie mestského zastupiteľstva o výsledkoch volieb poslancov.

Potom zložia poslanci mestského zastupiteľstva a primátor do rúk predsedajúceho sľub v súlade s § 26 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a po jeho zložení odovzdá predsedajúci novozvolenému primátorovi vedenie zasadnutia.

(4) Ustanovený primátor predloží :
- návrh na zriadenie orgánov mestského zastupiteľstva a na ich obsadenie.

Poslanci môžu dávať pozmeňovacie a doplňovacie návrhy na zloženie orgánov mestského zastupiteľstva.

Voľby prebiehajú verejným hlasovaním, pričom zvolení sú tí kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet hlasov.

(5) Pre prvé zasadnutie sa primerane použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.

§ 4
Príprava rokovania mestského zastupiteľstva

(1) Prípravu rokovania mestského zastupiteľstva organizuje primátor, poslanci s ďalšími orgánmi zriadenými mestským zastupiteľstvom, ako aj so záujmovými združeniami občanov.

(2) Prípravu zasadnutia mestského zastupiteľstva začína primátor podľa plánu najmenej 10 dní pred jeho termínom a určí:
- miesto, čas a program rokovania
- spôsob prípravy materiálov a zodpovednosť za ich vypracovanie prípadne vyžiadanie stanoviska, alebo odbornej expertízy od príslušného orgánu.

(3) Materiály určené na rokovanie mestského zastupiteľstva sa vypracúvajú vecne a časovo tak, aby umožnili prijať podľa povahy veci uznesenia mestského zastupiteľstva, resp. nariadenie mesta.
Obsahujú najmä:
1. názov materiálu
2. návrh na uznesenie
3. dôvodovú správu.
Ak je na programe rokovania prejednanie nariadenia mesta, predloží sa jeho úplné znenie, vrátane osobitne zdôvodnených podmienok účinnosti, dôvodov a dopadov na situáciu v meste.

(4) Spracovateľ materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah, vrátane návrhu na uznesenie a znenie nariadenia mesta je v súlade s ústavou, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(5) Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými mestským zastupiteľstvom.

(6) Materiály, resp. odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie Mestského zastupiteľstva zabezpečuje Mestský úrad a predkladá ich komisiám na zaujatie stanoviska. Komisie na návrh úradu stanovia organizačné a technické podmienky predkladania materiálov (lehoty, rozsah a pod.).

§ 5
Program rokovania mestského zastupiteľstva

(1) Návrh programu zasadnutia mestského zastupiteľstva sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli v meste aspoň 3 dni pred zasadnutím mestského zastupiteľstva, alebo 24 hodín pred jeho konaním, ak ide o mimoriadne zasadnutie.

(2) Prvým bodom rokovania mestského zastupiteľstva je kontrola uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho rokovania , ak neboli zodpovedané písomne.

(3) Návrh ostatných bodov programu a ich poradia predkladá primátor na základe vlastných návrhov, návrhov jednotlivých komisií a jednotlivých poslancov.

Tieto návrhy musia byť doručené na mestský úrad najneskôr do 7 dní pred plánovaným zasadnutím mestského zastupiteľstva.

(4) V prípade neskoršieho doručenia môžu byť navrhnuté body prejednané na najbližšom ďalšom zasadnutí, alebo len v rámci diskusie, prípadne môžu byť dodatočne zaradené do programu samostatne pri schvaľovaní programu. Súčasne s návrhom bodu programu musia byť doručené aj písomné materiály, o ktorých sa bude v prípade jeho zaradenia rokovať.

(5) Uznesením mestského zastupiteľstva je možné jeho rokovanie prerušiť. Takéto uznesenie musí obsahovať ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto rokovanie pokračovať.

(6) Po vyčerpaní programu rokovania mestského zastupiteľstva primátor zasadnutie ukončí.

 

 

§ 6
Zvolávanie zasadnutí mestského zastupiteľstva

(1) Rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutočňuje ako riadne, alebo mimoriadne.

(2) Zasadnutia mestského zastupiteľstva zvoláva primátor

(3) Riadne rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutočňuje podľa potreby, najmenej však 1x za tri mesiace, spravidla v súlade s plánom práce zastupiteľstva. Ak primátor nezvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva podľa prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal mestské zastupiteľstvo.

(4) Mimoriadne rokovanie môže byť zvolané na prerokovanie závažných úloh, alebo ak o to požiada aspoň jedna tretina poslancov, alebo petíciou skupiny obyvateľov mesta Leopoldov v počte 20 % všetkých oprávnených voličov, a pri slávnostných príležitostiach.

(5) Ak požiada o zvolanie zasadnutia mestského zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, primátor zvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.

(6) Ak primátor nezvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva podľa odseku 5, zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 15. Pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie.

§ 7
Zasadnutia mestského zastupiteľstva

(1) Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú zásadne verejné. Okrem poslancov a obyvateľov obce, ktorí sú členmi komisií a prednostu mestského úradu sa na zasadnutia mestského zastupiteľstva môžu pozvať ďalšie osoby: zástupcovia vlády Slovenskej republiky, poslanci NR SR, zástupcovia obvodných a ďalších štátnych úradov, ako aj vedúci rozpočtových a príspevkových organizácií a iných právnických osôb mesta.

Okruh osobitne pozvaných na rokovanie mestského zastupiteľstva určí primátor mesta.

V prípade prerokúvania vecí, ktoré majú byť predmetom utajovania v štátnom záujme, sa môže mestské zastupiteľstvo uzniesť na návrh primátora, že zasadnutie, alebo jeho časť je neverejná.

O návrhu sa rozhoduje bez diskusie.

(3) Mestské zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Ak mestské zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie. Mestské zastupiteľstvo zasadá v meste v ktorom bolo zvolené – t.j. v meste Leopoldov.

Rokovanie vedie primátor, v jeho neprítomnosti zástupca primátora, resp. poverený poslanec.

(3) Primátor otvorí rokovanie v určenú hodinu, najneskôr však v čase, keď je podľa prezencie prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

Neúčasť na rokovaní mestského zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred primátorovi. Dôvod neúčasti sa vyznačí v prezenčnej listine.

(4) V prípade, že sa nezíde dostatočný počet poslancov do pol hodiny po čase určenom na začiatok rokovania mestského zastupiteľstva, alebo ak klesne počet poslancov počas rokovania pod nadpolovičnú väčšinu (pri schvaľovaní uznesení), resp. trojpätinovú väčšinu (pri schvaľovaní všeobecne záväzného nariadenia mesta), zvolá primátor do 14 dní nové zasadnutie na prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho programu.

(5) V úvode rokovania primátor oznámi počet prítomných poslancov, predloží na schválenie návrh programu rokovania, návrh na voľbu návrhovej komisie, určí zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho prípadnú zmenu na začiatku zasadnutia. Ak primátor odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia mestského zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca primátora. Ak zástupca primátora nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom.

(6) Primátor vedie rokovanie tak, aby splnilo účel v súlade so schváleným programom.

(7) Pokiaľ je k prerokúvanej problematike potrebné predložiť stanovisko a ak mestské zastupiteľstvo zriadilo poradné orgány (komisie), vypočuje vždy ich stanovisko pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú sa poradný orgán zriadil.

O odborné stanovisko vo veciach patriacich mestskému úradu, požiada prednostu úradu.

(8) Správy, návrhy a ostatné veci, ktoré sú zaradené do programu rokovania, uvedie spravidla primátor, alebo iný poverený člen rady, resp. príslušný predseda komisie mestského zastupiteľstva (ak ide o jej správy, alebo návrhy), alebo príslušný zodpovedný vedúci pracovník organizácie, kontrolór, atď.

(9) Do diskusie sa hlásia poslanci a ostatní účastníci zasadnutia písomne, alebo zdvihnutím ruky, primátor udeľuje slovo najprv poslancom v poradí v akom sa do diskusie prihlásili a po nich ostatným účastníkom rokovania. Ak na zasadnutí mestského zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak primátor neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca primátora. Ak zástupca primátora nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom.

Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, poslanec Európskeho parlamentu zástupca vlády, alebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi mesta.

(10) Účastníci sa môžu hlásiť o slovo už pred začatím, alebo počas rokovania do doby, kým poslanci nerozhodli o ukončení diskusie. Mestské zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do diskusie nemôže hovoriť v tej istej veci dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia maximálne na 3 minúty.

(11) Účastníci nesmú rušiť primátora, ani iného rečníka pri jeho prejave, ak mu bolo uvedené slovo.

V prípade, že rečník nehovorí k veci, môže mu predsedajúci odňať slovo s tým, že na jeho požiadanie dá o tomto rozhodnutí hlasovať poslancom.

(12) Ak predloží primátor mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie uznesenie, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné, môže toto svoje uznesenie potvrdiť mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov do 60 dní od jeho schválenia. Výkon potvrdeného uznesenia nemôže primátor pozastaviť.

(13) Každý poslanec mestského zastupiteľstva má právo prerušiť diskutujúceho faktickou poznámkou. Faktická poznámka musí vždy korešpondovať s témou diskusného príspevku.

Faktická poznámka nesmie presiahnuť 30 sekúnd. V prípade, že faktická poznámka presiahne zhora uvedený limit, predsedajúci odoberie hovoriacemu slovo.

Počet faktických poznámok je neobmedzený.

(14) Diskusia sa spravidla končí vtedy, keď vystúpili všetci prihlásení. Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý poslanec mestského zastupiteľstva, o tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie a mimo poradia.

(15) Na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva a pri štátoprávnych aktoch (napr. uzavieranie manželstva, na slávnostných zhromaždeniach pri príležitosti rokovaní s významnými osobnosťami, ktoré navštívia mesto a pod.) primátor môže používať insígnie.

Pri týchto aktoch môže v zastúpení primátora používať insígnie poslanec poverený mestským zastupiteľstvom, alebo primátorom.


Časť II.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta
a uznesenia mestského zastupiteľstva

§ 8
Príprava uznesení mestského zastupiteľstva a nariadení mesta

(1) Návrhy uznesení mestského zastupiteľstva sa pripravujú súčasne s predkladanými materiálmi.

Za ich včasnú prípravu zodpovedá predkladateľ materiálu a poslancom sa poskytnú spolu s návrhom materiálov pred rokovaním.

(2) Konečný návrh na uznesenie predkladá mestskému zastupiteľstvu návrhová komisia a je upravený podľa priebehu rokovania.

(3) Uznesenia mestského zastupiteľstva sa formulujú stručne a menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a s termínmi pre ich splnenie.

(4) Uznesením mestského zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla komisiám, poslancom mestského zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi, prednostovi mestského úradu.

(5) Pri príprave všeobecne záväzného nariadenia mesta sa postupuje obdobným spôsobom ako pri príprave návrhov uznesení tým, že mestské zastupiteľstvo resp. primátor a komisie môžu v jednotlivých prípadoch stanoviť odlišný účelný postup.

 

§ 9
Postup prijímania uznesení mestského zastupiteľstva a nariadenia mesta

(1) Návrhy na uznesenie mestského zastupiteľstva predkladá návrhová komisia.

(2) Pokiaľ povaha uznesenia, alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby mestské zastupiteľstvo osobitne hlasovalo o jednotlivých bodoch návrhového uznesenia, poradie určí primátor, resp. predsedajúci.

(3) V prípade, že predložený návrh uznesenia je v dvoch variantoch, alebo viacerých alternatívach, hlasuje mestské zastupiteľstvo najprv o návrhu odporúčanom návrhovou komisiou, resp. podľa poradia predložených návrhov poslancov.

Schválením jedného variantu, alebo alternatívy sa ostatné považujú za neprijaté.

(4) Keď mestské zastupiteľstvo neprijme navrhované uznesenie, alebo žiadne z navrhovaných alternatív, primátor, resp. predsedajúci navrhne ďalší postup, ktorý predloží mestskému zastupiteľstvu na schválenie.

(5) Hlasuje sa verejne – spravidla zdvihnutím ruky.

Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia mesta je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

Mestské zastupiteľstvo môže rozhodnúť, že o určitej záležitosti sa bude rozhodovať tajným hlasovaním.

(6) V ostatných prípadoch postačuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

(7) Uznesenie mestského zastupiteľstva podpisuje primátor.

(8) Uznesenie mestského zastupiteľstva sa zverejní spôsobom v mieste obvyklým (na úradnej tabuli, v tlači, rozhlase, a pod.).


(9) Uznesenia sa špecifikujú na:
A – berie na vedomie
B – konštatuje
C – schvaľuje
D – ukladá
E – neschvaľuje
F – súhlasí
G – nesúhlasí
H – ruší
I – vyhovuje
J- nevyhovuje
K- zriaďuje

Uznesenia sa označujú nasledovne:
Písmeno danej špecifikácie/číslo zasadnutia MZ od začiatku jeho volebného obdobia/príslušný kalendárny rok/poradové číslo danej špecifikácie začínajúce od čísla 1 na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

(10) Nariadenia sa označujú nasledovne: N/číslo zasadnutia MZ od začiatku jeho volebného obdobia/ príslušný kalendárny rok/poradové číslo nariadenia začínajúce od čísla 1 na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

(11) Nariadenie a uznesenie mestského zastupiteľstva podpisuje primátor najneskôr do 10 dní od ich schválenia mestským zastupiteľstvom.

§ 10
Všeobecne záväzné nariadenie mesta

(1) Na plnenie úloh samosprávy mesta, alebo ak to ustanovil zákon, vydáva mesto všeobecne záväzné nariadenia (najmä § 4 ods. 3 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov).

Nariadenie mesta nemôže odporovať Ústave SR, zákonom a Štatútu mesta Leopoldov.

(2) Na prijímanie nariadení sa vzťahuje § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

(3) K predloženému návrhu nariadenia môžu poslanci predkladať pozmeňovacie návrhy.

Pozmeňovacie návrhy musia byť formulované presne, jasne a zrozumiteľne.

(4) Hlasuje sa verejne, zdvihnutím ruky, pričom najprv sa hlasuje o pozmeňovacích návrhoch.

(5) Nariadenie mesta je schválené, ak zaň hlasuje trojpätinová väčšina prítomných poslancov mestského zastupiteľstva.

(6) Na prípravu nariadení sa primerane použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.

 

§ 11
Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a nariadení mesta

(1) Mestské zastupiteľstvo kontroluje plnenie úloh, prijatých uznesení mestského zastupiteľstva v úzkej súčinnosti s primátorom a odbornými komisiami a hlavným kontrolórom.

(2) Mestský úrad plní úlohy a vytvára podmienky pre realizáciu ďalších úloh stanovených uzneseniami mestského zastupiteľstva a vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta.


Časť III.
Dopyty poslancov

§ 12

(1) Poslanci majú právo na zasadnutí mestského zastupiteľstva klásť otázky primátorovi, prednostovi mestskému úradu, hlavnému kontrolórovi vo veciach výkonu ich práce.

(2) V prípade, že obsah vznesenej interpelácie vyžaduje, aby záležitosť bola prešetrená, alebo je nutné vykonať iné opatrenia, alebo ak vysvetlenie nie je postačujúce, musí sa poslancovi odpoveď poskytnúť do 30 dní po rokovaní mestského zastupiteľstva.


Časť IV.
Organizačno-technické zabezpečenie rokovaní mestského zastupiteľstva

§ 13

(1) O rokovaní mestského zastupiteľstva sa píše zápisnica na základe zvukového záznamu. Zápisnicu z rokovania podpisuje primátor, určení overovatelia a prednosta mestského úradu.

Zápisnica sa musí vyhotoviť do 14 dní od konania mestského zastupiteľstva.

Zvukový záznam archivuje mestský úrad do najbližšieho zasadnutia MZ vrátane.

(2) Všetky materiály z rokovaní mestského zastupiteľstva sa archivujú.

Poslanci a ďalej osoby určené primátorom, majú k týmto materiálom prístup podľa zásad stanovených mestským zastupiteľstvom a v súlade so VZN č. 36/2001 o slobodnom prístupe k informáciám.

(3) Mestský úrad organizačno-technicky zabezpečuje rokovanie mestského zastupiteľstva, ako aj archivovanie kompletných materiálov z nich.

Mestský úrad vedie evidenciu uznesení mestského zastupiteľstva mesta a dokumentuje ich zmeny, doplnky, alebo zrušenie.

 

Časť V.
Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 14

(1) Rokovací poriadok, zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov mestského zastupiteľstva.

(2) Poslanci mestského zastupiteľstva a primátor mesta sú povinní riadiť sa týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia.

(3) Na tomto Rokovacom poriadku sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Leopoldove dňa 27. 1. 1995.

(4) Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 27. 1. 1995.

(5) Dňom účinnosti tohto poriadku sa ruší Rokovací poriadok zo dňa 28. 1. 1991.

(6) Rokovací poriadok bol doplnený na zasadnutí MZ dňa 6. 11. 2000 uznesením č. 2/a.

(7) Rokovací poriadok bol doplnený na zasadnutí MZ v Leopoldove dňa 27. 1. 2003 a uznesením B/2/2003/1 schválený.

(8) Rokovací poriadok bol doplnený na zasadnutí MZ v Leopoldove dňa 06.09.2010 a schválený uznesením číslo C/33/2010/8

 

 

V Leopoldove, dňa 07. 09. 2010

 

 

JUDr. Milan Gavorník

primátor mesta


 


 

Rokovací poriadok na stiahnutie

Rokovaci_poriadok.pdf(403.7 kB)Nový rokovací poriadok

Počasie

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Vyhľadajte si svoje pozemky.

2. novembra 2017 vyšlo piate tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

4. septembra 2017 vyšlo štvrté tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

6. júla 2017 vyšlo tretie tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

2. mája 2017 vyšlo druhé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

27. februára 2017 vyšlo prvé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

21. decembra 2016 vyšlo šieste číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

Využite novú funkciu webovej stránky mesta Leopoldov!

webygroup

Úvodná stránka