Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Primátorka mesta

Primátorka mesta

Mgr. Terézia Kavuliaková 

 

Terézia Kavuliaková

 

Vítam Vás na oficiálnej internetovej stránke Mesta Leopoldov. Chceme Vám poskytnúť čo najviac informácií o našom meste, jeho spravovaní a živote.

Leopoldov ako mestečko pri pevnosti má zaujímavú históriu, výhodnú geografickú polohu a pekné prostredie pre vidiecky život. Verím, že čoskoro sa nám spolu podarí zatraktívniť naše mestečko aj navonok a ponúknuť vám tak viacero možností aj v oblasti trávenia voľného času, rodinného vyžitia či kultúrnych podujatí.

Verím, že po „prelistovaní“ týchto stránok prejavíte záujem spoznať naše mesto, ktorému právom patrí pomenovanie mestečko, a to nielen preto, že patrí medzi najmenšie, ale v mnohých z nás to evokuje priateľské prostredie pre spoločné chvíle v kruhu  dobrých a srdečných ľudí.

Každý, kto príde do nášho mestečka a jeho okolia s dobrým úmyslom, je tu vítaný nielen ako hosť, ale aj ako náš priateľ.

 

 


 

Kontakty

Tel.: č.: 033-7320700

Email: primatorka@leopoldov.sk

Facebook: www.facebook.com/primaterka

Web: www.primaterka.sk


 

Životopis

Meno, priezvisko, titul:

Terézia Kavuliaková, Mgr.

Vek:

42 rokov

Adresa bydliska:

Rázusova 1491/33, 920 41  Leopoldov

 

Vzdelanie:

2006 – 2011

Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Filozofická fakulta

1996 – 1990

Stredná ekonomická škola, Trnava

 

Pracovné skúsenosti:

2011 - 2014

Obec Bojničky, 920 55  Bojničky 90

pozícia: účtovník, rozpočtár, evidencia majetku, mzdy a personalistika

 

1998 – 2010

Mesto Leopoldov, Hlohovecká cesta 104/2, 920 41 Leopoldov

pozícia: samostatný odborný referent

 

1997 – 1998

TRICOTBEST Slovensko, s.r.o., Zvolen

pozícia: fakturant

 

1995 – 1997

VITAE, s.r.o., Bratislava

pozícia: asistent, fakturant, účtovník

 

1992 – 1995

Slovensko-moravsko KOVO, s.r.o., Piešťany

pozícia: referent odbytu

 

1990 – 1992

ZSE, a. s., Bratislava

pozícia: sekretárka

 

Jazykové znalosti:

ruský jazyk – mierne pokročilý

nemecký jazyk  – mierne pokročilý

 

Počítačové znalosti:

Internet (e-mail, www) – užívateľ

Microsoft Excel – mierne pokročilý

Microsoft Outlook – mierne pokročilý

Microsoft Word – mierne pokročilý

 

Vodičský preukaz

sk. B

 

Vlastnosti a záujmy

komunikatívnosť, kreativita, zodpovednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov, logické myslenie,schopnosť tímovej spolupráce

 


 

§ 13
(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon. 5)

(2) Starosta skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

(3) Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca obecného zastupiteľstva,
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f) podľa osobitného zákona. 10b)

(4) Starosta

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

(5) Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce 13) a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov
obce; 14) v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. 14a)

(6) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre
obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 6. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.

(7) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie
trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

(8) Starosta môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 200 000 Sk, ak

a) poruší nariadenie,
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce,
alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá věci mimo vyhradených miest,
c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

(9) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa starosta dozvedel o tom, kto sa konania podľa odseku 8 dopustil,
najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa odseku 8 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 15) Pokuta je príjmom obce.

(10) Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon. 15a)
------------------------------------------------------------------
5) Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
10b) Napríklad zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.
13) § 20 Občianskeho zákonníka. § 24f ods. 2 Hospodárskeho zákonníka.
14) § 9 ods. 1 Zákonníka práce.
14a) § 5 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
15) Zákon č. 71/1967 Zb.
15a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

§ 13a

(1) Mandát starostu zaniká

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia
slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,
g) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu
mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
h) v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na
odstránenie tohto rozporu,
i) smrťou,
j) zrušením obce.


 

Počasie

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Vyhľadajte si svoje pozemky.

2. novembra 2017 vyšlo piate tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

4. septembra 2017 vyšlo štvrté tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

6. júla 2017 vyšlo tretie tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

2. mája 2017 vyšlo druhé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

27. februára 2017 vyšlo prvé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

21. decembra 2016 vyšlo šieste číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

Využite novú funkciu webovej stránky mesta Leopoldov!

webygroup

Úvodná stránka