Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavná kontrolórka

Ing. Terézia Trnková,
hlavný kotrolór

fotografia Ing. Terézia Trnková

Funkcia hlavného kontrolóra

Funkciu hlavného kontrolóra zriaďuje mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov. Hlavného kontrolóra volí do funkcie mestské zastupiteľstvo na 6 - ročné funkčné obdobie. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu. Pri svojej činnosti sa riadi Štatútom mesta a ostatnými záväznými právnymi predpismi. Pri výkone svojej funkcie plní nasledovné úlohy a to najmä:
a/ vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta a hospodárenia s majetkom
mesta, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií mesta a príspevkových organizácií
mesta,
b/ vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a záverečného účtu mesta pred
ich schválením v mestskom zastupiteľstve,
c/ predkladá výsledky kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu,
d/ prekladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej
činnosti,
e/ spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s
prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu
f) vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány mesta a
zamestnancov mesta, s výnimkou zamestnancov MsP, v súlade s prijatým VZN č.
8/1999 o sťažnostiach

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a na zasadnutiach
mestskej rady s hlasom poradným.

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.

Zároveň plní iné úlohy, ktorými ho poveruje mestské zastupiteľstvo. Pri vykonávaní vyššie uvedených činností spolupracuje so zamestnancami mesta - mestského úradu, zúčastňuje sa pravidelných porád vedenia mesta, stálych odborných komisií MsZ a podľa možnosti aj rokovaní mestských výborov.

 

 


 
Plan_kontrolnej_cinnosti_I.polrok_2017.pdf(125.9 kB)Plán kontrolnej činnosti 2016

Počasie

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Vyhľadajte si svoje pozemky.

2. novembra 2017 vyšlo piate tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

4. septembra 2017 vyšlo štvrté tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

6. júla 2017 vyšlo tretie tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

2. mája 2017 vyšlo druhé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

27. februára 2017 vyšlo prvé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

21. decembra 2016 vyšlo šieste číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

Využite novú funkciu webovej stránky mesta Leopoldov!

webygroup

Úvodná stránka