Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť

Oddelenie sociálnych vecí

Žiadosť o poskytnutie sociálnych služieb

(opatrovateľskej služby alebo umiestnenie v zariadení pre seniorov)

 

Čo potrebujeme predložiť:

 •  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na SS
 • Správu od ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave v Lekárskom náleze na posúdenie odkázanosti na SS (ošetrujúci lekár je obvodný, prípadne momentálne ošetrujúci)
 • Vyplnený sociálny posudok so sociálnou pracovníčkou Spoločného obecného úradu v Hlohovci(ďalej len SOcÚ)
 • Potvrdenie o výške dôchodku
 • Vyhlásenie o majetku a úsporách

 

Postupnosť krokov:

Žiadateľ predloží mestu žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s potvrdeným lekárskym nálezom a výmerom o dôchodku za príslušné obdobie.  Kompletnú žiadosť s lekárskym nálezom posudzuje posudzujúci zdravotnícky pracovník  MUDr. Petík, ktorý vypracuje zdravotný posudok. SOcÚ na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Opatrovateľská služba:

Mesto poskytne opatrovateľskú službu svojimi opatrovateľkami po vydaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Žiadateľovi bude vyrubená povinnosť platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu v zmysle jeho potrieb podľa schváleného VZN č. 70/2009 o sociálnych službách poskytovaných Mestom Leopoldov.

 

Zariadenie pre seniorov:

Žiadateľ si vyberie zariadenie podľa svojich predstáv a potrieb, predloží rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Zariadenie ho zaradí do svojho poradovníka a podá informáciu, v akom možnom termíne ho umiestni. Zároveň ho informuje o povinnosti platiť úradu za poskytovanie služieb vo svojom zariadení.

 


 

Oddelenie evidencie obyvateľstva a matriky

Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov

 

Evidencia obyvateľov vykonáva zmeny v spracúvaných údajoch obyvateľov o zmene trvalého pobytu,  osobného stavu – rozvod, sobáš, úmrtie, zmena mena, priezviska, zavedenie titulu do dokladov na základe skočenia štúdia a podobne.

Potrebné doklady:

 • Zmena trvalého pobytu – list vlastníctva alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti, nájomná zmluva s overeným podpisom ak je to súkromná osoba.
 • Sobášny list, právoplatné súdne rozhodnutie o rozvode manželstva, úmrtie manžela(manželky).
 • Zmena alebo oprava rodného čísla.
 • Rôzne opravy – zavedenie titulu do operačného systému – diplom.

Vybavenie na počkanie. Bez poplatku.

 

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny, alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Potrebné doklady:

 • Vlastník bytu (domu): platný občiansky preukaz, list vlastníctva ( pre právne účely ) alebo rozhodnutie o povolenie vkladu ( originál )
 • Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa: platný občiansky preukaz, oznámenie o uzavretí manželstva, u dieťaťa rodný list, v prípade, že je dieťa zverené do výchovy jedného z rodičov, preukáže sa rozhodnutím súdu o zverení do výchovy
 • Nájomca bytu (domu): platný občiansky preukaz, nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú s SBD alebo vlastníkmi (s overenými podpismi)
 • Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti: platný občiansky preukaz, vlastníci s listom vlastníctva( pre právne účely ) alebo rozhodnutie o povolení vkladu ( originál )

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy. Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

Vybavenie na počkanie. Bez poplatku.

Poplatok za vydanie potvrdenia o trvalom pobyte na vlastnú žiadosť: 5,00 €.

 

 

Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte

 

Potvrdenie vystaví mestský úrad občanovi na požiadanie.

Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)

Vybavenie na počkanie.

Poplatok: 5 €

 

Odhlásenie pobytu

 

Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni na mestskom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu. Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

Potrebné doklady:

 •  platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)

Vybavenie na počkanie. Bez poplatku.

 

 

 

Organizácia občianskych obradov

 

Občiansky  obrad je:

 • uvítanie detí do života
 • sobáše
 • jubilejné sobáše
 • pohreby
 • iné, podľa okolností a požiadaviek občanov, či rozhodnutia vedenia mesta

Občan svoje požiadavky na organizovanie občianskeho obradu môže nahlásiť ústne na Matričnom úrade Leopoldov.

Potrebné doklady:

Špecifikácia požiadaviek na občiansky obrad.

Vybavenie na počkanie.

Poplatok: podľa sadzobníka správnych poplatkov.

 

 

Žiadosť o zápis matričných udalostí

(narodenie, sobáš, úmrtie) do osobitnej matriky

 

Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine ako: narodenie dieťaťa v cudzine, uzatvorenie manželstva v cudzine, úmrtie občana v cudzine. Tieto udalosti nahlási občan na príslušnú matriku podľa miesta trvalého pobytu, ktorá zabezpečí zápis do osobitnej matriky a vystavenie matričných dokladov na použitie v SR.

Upozornenie:
Pracovisko Osobitnej matriky nepreberá žiadne žiadosti na zápis od občanov. Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín. Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami.
Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list, alebo sobášny list vydaný v cudzine, je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Potrebné doklady:

rodný list
sobášny list
úmrtný list
občiansky preukaz žiadateľa
rodný list žiadateľa
doklad o štátnom občianstve (pri narodení dieťaťa v cudzine)

Vybavenie do 3 mesiacov.

Bez poplatku.

 

Určenie otcovstva pred alebo po narodení dieťaťa

 

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu uznať otcovstvo súhlasným vyhlásením pred jeho narodením.

Potrebné doklady:

Slobodní rodičia - platné občianske preukazy oboch rodičov

Rozvedení rodičia (alebo len jeden) – rozvedený rodič predkladá právoplatný rozsudok o rozvode manželstva. Ak je matka dieťaťa rozvedená, od právoplatnosti rozvodu predchádzajúceho manželstva musí uplynúť viac ako 300 dní. Bližšie informácie na matričnom úrade.

Ak je matka dieťaťa vdovou, predloží úmrtný list zosnulého manžela.

Vybavenie na počkanie. Bez poplatku.

 

Zápis úmrtia

 

Občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde udalosť nastala.

Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví:

úmrtný list
žiadosť o príspevok na pohreb
potvrdenie o vybavovaní pohrebu

Potrebné doklady:

list o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár, odovzdať na matričnom úrade v 4 origináloch
občiansky preukaz zomrelého
rodný list zomrelého
sobášny list zomrelého
úmrtný list manžela/manželky, ak je zomrelý už vdova/vdovec

Vybavenie na počkanie.

Poplatok.: 5,-- eur za potvrdenie o vybavovaní pohrebu

 

 

Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva

 

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu, podľa miesta uzavretia manželstva, oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

Potrebné doklady:

oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva (tlačivo)
právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (fotokópia)
sobášny list
občiansky preukaz

Vybavenie do 1 mesiaca. Bez poplatku.

 

Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov

 

Matrika vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene, alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.

Potrebné doklady:

hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v matrike podľa okolností
právoplatné súdne rozhodnutie
zmena alebo oprava rodného čísla
rôzne opravy

Vybavenie do 1 mesiaca

 

Vzstavenie ďaľšieho výpisu rodného, sobášneho, úmrtného listu

 

Občan môže požiadať o vystavenie ďalšieho výpisu matričných dokladov:

rodného listu,
sobášneho listu,
úmrtného listu,

ktoré sa týkajú jeho, alebo člena jeho rodiny na príslušnej matrike, ktorá vystavila prvopis dokladu.

Potrebné doklady:  platný občiansky preukaz

Vybavenie na počkanie.

Poplatok: 5,00 € v hotovosti do pokladne MsÚ.

 

 

Uzavretie manželstva

 

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva podľa trvalého pobytu jedného z manželov na tlačive, ktoré je k dispozícii na každom matričnom úrade. Údaje sa vpisujú zrozumiteľne a čitateľne do predtlače. Pri podávaní žiadosti musia byť prítomní obaja snúbenci. Všetky doklady sú snúbenci povinní predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva.

Sobášne dni na kalendárny rok 2015 sú piatok a sobota v mesiaci.

K žiadosti treba pripojiť tieto doklady:

 • Slobodní snúbenci – originály rodných listov a platné občianske preukazy.
 • Ovdovelí snúbenci – všetky doklady uvedené pod bodom A + úmrtný list zosnulého manžela (manželky)
 • snúbenci -  všetky doklady uvedené pod bodom A + právoplatné rozhodnutie o rozvode manželstva.
 • Ak je jeden z nich snúbenec (od 16 do 18 rokov) – okrem dokladov podľa písm. A  ešte maloletý snúbenec predkladá právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Dohoda o priezvisku:

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezvisko, alebo či si ponechajú doterajšie  priezvisko, alebo priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezvisko a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko.  Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné  priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

Ak rodičia uzavrú manželstvo po narodení svojho maloletého dieťaťa, bude mať dieťa priezvisko určené pre ich ostatné deti.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi, priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

ak je jeden zo snúbencov všetky doklady uvedené pod písm. A (prípadne B,C,D) + doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami + matričné doklady preložené súdnym tlmočníkom. V prípade, že s krajinou, ktorého snúbenec je štátny príslušníkom, a nie je s touto krajinou uzavretá dohoda o právnej pomoci a o výmene matrík, všetky doklady musia byť s appostillou. V takomto prípade je najvhodnejšie, osobne si dohodnúť stretnutie na konkrétnom matričnom úrade.

poplatky:

medzi občanmi SR, ak jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v Leopoldove - bez poplatku
medzi štátnym občanom SR /s trvalým pobytom v Leopoldove/ a cudzincom - 66,00 €
medzi cudzincami - 165,50 €
ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt - 199,00 €
pred iným než príslušným matričným úradom medzi občanmi SR - 16,50 €
povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi občanmi SR - 16,50 €
povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 16,50 €
povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi občanom SR a cudzincom - 33,00 €
povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej miestnosti - 66  €

Vybavenie na počkanie.

 

 

 

 

 

 

 


 

Osvedčovanie podpisov a fotokópií

Osvedčovanie podpisov a fotokópií

 

Osvedčovanie podpisov a listín sa vykonáva v úradných priestoroch, počas úradných hodín.

V prípade, že sa občan nemôže zo zdravotných dôvodov dostaviť do úradnej miestnosti Mestského úradu, môže prísť pracovníčka do jeho domácnosti overiť mu podpis. Pred uskutočnením takéhoto úkonu je treba dohodnúť si stretnutie osobne alebo telefonicky.

Potrebné doklady : platný občiansky preukaz

Poplatky:

­podpis v úradnej miestnosti 1,50 €

­podpis mimo úradnej miestnosti 3,­­ €

­fotokópia 1,50 € za (každú začatú) stranu.

Platí sa do pokladne MsÚ Leopoldov v hotovosti alebo prostredníctvom POS terminálu platobnou kartou.

Neoverujú sa: fotokópie občianskych preukazov, technické preukazy, výpisy z listov vlastníctva, geometrické plány, mapy, osvedčenia a doklady s tzv. suchou pečaťou.


 

Oddelenie výstavby

Ohlásenie drobnej stavby

 

Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí ohlásenie stavebnému úradu.


Drobné stavby :

 • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m a nie sú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou ( napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, čakárne, stavby športových zariadení a pod.),
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m (napr. žumpa, pivnice),
 • stavby organizácii na lesnej pôde slúžiace na zabezpečenie lesnej výroby a poľovníctva, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5m ( napr. slady krmiva, náradia alebo hnojiva),
 • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
 • nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, prechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Ohlásenie stavebnému úradu postačí aj pri špecifikovaných stavbách elektronických komunikačných sietí a pri ich výmene alebo dopĺňaní, keď nedôjde k zmene stavby.

        Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.


Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.


Doba vybavenia je do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia.

Súvisiace predpisy: § 57 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel, § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

Poplatok: 

10 € pre fyzické osoby (zaplatiť v pokladni Mesta Leopoldov alebo na účet mesta)

30 € pre právnicke osoby (zaplatiť v pokladni Mesta Leopoldov alebo na účet mesta)

Správny poplatok za ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia 80 eur (zaplatiť v pokladni Mesta Leopoldov alebo na účet mesta).

 

Ohlásenie stavebných úprav

 

Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti postačí ohlásenie stavebnému úradu.
        Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav/udržiavacích prác vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať stavebné úpravy/udržiavacie práce môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.
        Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
        Doba vybavenia je do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia.

Súvisiace predpisy: § 57 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel, § 6 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

Poplatok:

10 € pre fyzické osoby (zaplatiť v pokladni Mesta Leopoldov alebo na účet mesta)

30 € pre právnicke osoby (zaplatiť v pokladni Mesta Leopoldov alebo na účet mesta)

 

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie

 

Žiadateľ podá vyplnenú žiadosť podľa predtlače. Spolu so žiadosťou predloží i podpísaný písomný záväzok (tlačivo), v zmysle ktorého sa zaviaže, že po dobu 24 mesiacov od ukončenia rozkopávky bude priebežne zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré prípadne vzniknú v dôsledku nedokonalého uvedenia prekopaných častí do pôvodného stavu.

K žiadosti je ďalej potrebné doložiť:

 • stavebné povolenie resp. ohlásenie drobnej stavby
 • vyjadrenie správcov inžinierskych sieti (SPP - distribúcia, a.s., TAVOS, a.s., Západoslovenská energetika, a.s., Slovak Telekom, a.s.)
 • vyjadrenie PZ SR ODI Trnava k zmene dopr. značenia (ak sa rozkopáva MK)
 • písomný záväzok

Poplatok: 

Za vydanie rozhodnutia zaplatí žiadateľ poplatok podľa pol. 82c) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Všetky ostatné podmienky budú upresnené v príslušnom rozhodnutí.

 

Ohlásenie reklamnej stavby

      

Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou (pevný základ, ukotvenie pilotmi, lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe, pripojením na siete a zariadenia technického vybavenia územia, upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu) a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov. Reklamné stavby sa na účely tohto zákona členia podľa veľkosti informačnej plochy na:

a) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2,

b) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 a

c) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2.

Najväčšou informačnou plochou  sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy umiestnenej na reklamnej stavbe na zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie predloženej stavebnému úradu.

Novelou stavebného zákona (zák. č. 293/2014 Z. z. účinná od 2.1.2015) sa reklamné stavby na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 zaradili do kategórie drobných stavieb, na ktoré postačuje ohlásenie.

Ohlásenie stavebnému úradu znamená, že stavebník je povinný uskutočnenie drobnej reklamnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu.

Uskutočňovať drobnú reklamnú stavbu môže stavebník len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do jedného roka od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Podať  ohlásenie  reklamnej stavby  je  oprávnený  vlastník  pozemku  (objektu)  alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok (objekt) na požadovaný účel.
Podať ohlásenie reklamnej  stavby  je oprávnená  fyzická  osoba,  alebo  právnická osoba, ktorá  má písomnú dohodu  s vlastníkom stavby či pozemku, alebo s tým, kto  má časovo neobmedzené  právo užívať stavbu resp. pozemok, na ktorom sa má reklamná stavba umiestniť. 

Reklamné stavby podľa bodu b) a c) je možné zrealizovať len na základe stavebného povolenia.

Reklamné stavby nevyžadujúce stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu sú tie, ktorých má najväčšia informačná plocha veľkosť do 1,2 m2, umiestnených na stĺp verejného osvetlenia alebo na stĺp trakčného vedenia, ak nezasahujú do prejazdného profilu pozemnej komunikácie ani do priechodového prierezu dráh, no so súhlasom správcov, vlastníkov a dopravného inšpektorátu.            
Súvisiace predpisy: §55 a  57 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.


Doba vybavenia ohlásenej reklamnej stavby je 30 dní od podania ohlásenia.

Poplatok: 30 € (zaplatiť v pokladni Mesta Leopoldov alebo na účet mesta)

 

Ohlásenie prác na odstránení poruchy

 

Slúži len pre správcov jestvujúcich inžinierskych sietí.

Tlačivo: Ohlásenie prác na odstránení poruchy

Kontaktná osoba: Ing. Silvia Grossová referent životného prostredia, t. č. 033/7342207

silvia.grossova@leopoldov.sk

 


 

Počasie

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Vyhľadajte si svoje pozemky.

2. novembra 2017 vyšlo piate tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

4. septembra 2017 vyšlo štvrté tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

6. júla 2017 vyšlo tretie tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

2. mája 2017 vyšlo druhé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

27. februára 2017 vyšlo prvé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

21. decembra 2016 vyšlo šieste číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

Využite novú funkciu webovej stránky mesta Leopoldov!

webygroup

Úvodná stránka